مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

رمضان ۱۳۹۹

سه موضوع ارائه شده:

جایگاه انسان در قرآن کریم

انبیاء معلمان بشریت

رابطه جزاء و عمل
جایگاه انسان در قرآن کریم ۱
صوت:دریافت پخش
جلسه اول


جایگاه انسان در قرآن کریم ۱
صوت:دریافت پخش
پرسش و پاسخ های جلسه اول


جایگاه انسان در قرآن کریم ۲
صوت:دریافت پخش
جلسه دوم


جایگاه انسان در قرآن کریم ۲
صوت:دریافت پخش
پرسش و پاسخ های جلسه دوم


انبیاء معلمان بشریت ۱
صوت:دریافت پخش
شب نوزده


انبیاء معلمان بشریت ۲
صوت:دریافت پخش
شب بیست و یک


انبیاء معلمان بشریت ۳
صوت:دریافت پخش
شب بیست و سه


رابطه جزاء و عمل ۱
صوت:دریافت پخش
شب نوزده


رابطه جزاء و عمل ۲
صوت:دریافت پخش
شب بیست و یک


رابطه جزاء و عمل ۳
صوت:دریافت پخش
شب بیست و سه