مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح تفسیر البیان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره بقره
جلسه ۱
(موجود نمی باشد)


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۱
صوت:دریافت پخش
تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون


جلسه ۲۲
(موجود نمی باشد)


جلسه ۲۳
صوت:دریافت پخش
تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون


جلسه ۲۴
صوت:دریافت پخش
تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون


جلسه ۲۵
صوت:دریافت پخش
تفسير آیه ی إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون


جلسه ۲۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۱
صوت:دریافت پخش
تفسير آية الكرسي


جلسه ۳۲
صوت:دریافت پخش
تفسير آية الكرسي


جلسه ۳۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴۱
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴۲
صوت:دریافت پخش