مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح تفسیر البیان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره مائده
جلسه ۱
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش
مبحث ولایت، ولایت شیطان


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش
خصوصیات ولی خدا


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش
مراحل سیر انسانی، حب و مسیر ولایت


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش
راه محبت انسان را به دارالسلام می رساند.


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش
مبحث ذکر و دوام آن


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش
خصوصیات کسانی که دوام ذکر دارند (دائم الذکر)


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش
معنی ولایت


جلسه ۱۲
صوت:دریافت پخش
راه سعادت معرفت نفس است (مقدمه)


جلسه ۱۳
صوت:دریافت پخش
راه سعادت معرفت نفس است


جلسه ۱۴ بخش اول
صوت:دریافت پخش
راه سعادت معرفت نفس است


جلسه ۱۴ بخش دوم
صوت:دریافت پخش
راه سعادت معرفت نفس است


جلسه ۱۵
صوت:دریافت پخش