مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره یونس
دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱
صوت:دریافت پخش
غرض سوره – انذار از مختصات سورۀ یونس - کتاب حکیم – معنای قدم صدق


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش
رمی به سحر-بیان حقانیت قرآن و معارف آن-بحث معاد-بیان دو حجت از حجج معاد


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش
اختلاف لیل و نهار حجت بر ربوبیت-بحث نسیان معاد و آثار آن


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش
معاد مومنان-رابطۀ ایمان و عمل صالح – صفات اولیاء خدا – جنت ولایت – الحاق اهل بهشت به عباد صالحین


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش
تسبیح - شرح تحیتهم فیها سلام-سنت امتحان


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش
احتجاجات مشرکین دربارۀ کتاب خدا- اختلاف مردم


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش
کلمه الهی ظهور حق بر باطل-بیان مظالم مشرکین-مکر الهی


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش
معنای کتابت اعمال-شرح معنای التفات-تمثیلی در بیان حقیقت حیات دنیا-معنای لغوی دعا-دعای عبد


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش
دار السلام-جزاء اعمال و عود جمیع الی الله-بیان معنای حسنی


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش
پاداش سیئات-معنای عبادت و قطع رابطه وهمی با شرکاء-معنای عبادت و نفی حقیقت عبادتنسبت به شرکاء-حقیقت مالکیت تدبیر از آن خداست-وقوع کذب در آخرت-موقف آگاهی از حقیقت اعمال-


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش
روز ظهور حق-ظهور ولایت حق تعالی


جلسه ۱۲
صوت:دریافت پخش
حجتهای سه گانه بر توحید در ربوبیت-خلاصه حجت اول و دوم و سوم-شرح تفصیلی ربوبیت حق تعالی-معنای حیات در انسان و حیوان و گیاه-حیات اشیاء و بیان معنایی عام برای حیات-شرح معنای یخرج الحی من المیت و . . –رد حجت مشرکین بر ربوبیت آلهه-


جلسه ۱۳
صوت:دریافت پخش
قضای الهی بر عدم هدایت مشرکین-دلیل هدایت نشدن فاسقین-امور ضروریه نظام مشهود مستند به قضای الهی-شرح تفصیلی حجت دومو سوم-حجت عقلی مخصوص مومنین-وجوب عقلی تبعیت از حق و هادی به حقهادی به سوی حق فقط خداست-هادی به حق باید مهتدی به ذات باشد-مقصود از هدایت ذکر شده در آیه ایصال به مطلوب است


جلسه ۱۴
صوت:دریافت پخش
مراد از «من لایهدِّی الا ان یهدی»-مصدر موول دلالت بر وقوع نمی کندهدایت اختصاصی و هدایت عمومی-هدایت بالأصاله فقط از آن خداست- احتجاجاتی در این امر که قرآن کتاب منزل از جانب خداستکان شانیه-شان قرآن این نیست که افترا باشد-قرآن مصدق و تفصیل سایر کتب- تحدی-موضوع تحدی چیست؟


جلسه ۱۵
صوت:دریافت پخش
تحدی-موضوع تحدی چیست؟ توصیف قرآن به زبان حق تعالی-عدم احاطۀ به معارف قرآن دلیل تکذیب قرآن-تأویل قرآن در قیامت-گذشتگان هم آیات الهی را تکذیب می کردند


جلسه ۱۶
صوت:دریافت پخش
قرآن را تکذیب می کنند چون مفسدند-تبری از مکذبین-شنوا نیستند-کری و کوری از آثار ظلم به نفس-روز حشر ظالمان-ترجمه ای از آیات 46-56


جلسه ۱۷
صوت:دریافت پخش
بیان سنت الهی در ارسال رسل انزال عذاب و انجاء مومنین-هر امتی اجلی دارد-پیش بینی عذاب بر امت اسلامی- سوال از عذاب-پاسخ به سوال تعیین وقت-حیات اجتماعی امتها مانند حیات فردی افراد است-تلقینات شیطان در ذهن امت اسلام-نتیجه اعراض از یاد خدا-گفتگو با مجرین بعد از هلاکتشدت عذاب و عدم خلاصی از آن


جلسه ۱۸
صوت:دریافت پخش
برهانی بر حقیت عذاب از طریق مالکیت حق تعالی-قصور عامه مردم از درک مالکیت حق تعالی-ترجمۀ آیات 57-70


جلسه ۱۹
صوت:دریافت پخش
توصیف قرآن کریم به چهار صفت موعظه، شفا، هدایت و رحمت-معنای موعظه-بیانی جامع در نحوۀ تأثیر قرآن در نفوس مومنین.


جلسه ۲۰
صوت:دریافت پخش
قرآن نعمتی است که شادی بر آن سزاوار است. رزق و انزال آن. بحث فطرت : حکم از آن حق تعالی است. خلقت الهی بر اساس فطرت. حرکت موجودات به سوی کمال فطری. احکام منطبق بر فطرت. دین حق.


جلسه ۲۱
صوت:دریافت پخش
عاقبت وخیم افترا علی الله. سلطنت و احاطه تامه حق تعالی بر اعمال و شهود آن. حضور اشیاء در نزد حق تعالی بحث اولیاء الهی : معنای ولایت. ولایت طرفینی است معرفی اولیاء خدا. کمال ایمان. تسلیم در برابر رسول خدا.


جلسه ۲۲
صوت:دریافت پخش
بر طرف شدن حزن و خوف