مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره البقره (جلد اول المیزان)
برای مشاهده جلد دوم کلیک کنید.

دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱
(موجود نمی باشد)


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش
حالات منافقان - بیان دو تمثیل - بحث اعجاز


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش
بحث اعجاز: تحدی همه جانبه- تحدی به علم


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش
تحدی به رسول خدا- تحدی به غیب- تحدی به عدم اختلاف


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش
تحدی به بلاغت- اشکال نسخ-تفسیر آیه به آیه


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش
بحث معجزه:معنای معجزه-تصدیق قانون علیت-اثبات خرق عادت


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش
ارتباط اسباب با حق تعالی


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش
تاثیر نفوس انبیا در خوارق-سحر و کرامت و معجزه


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش
چگونگی صحت دلالت معجزه بر صدق رسالت


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش
هدایت و اضلال و سعادت و شقاوت-زندگیهای سه گانه انسان


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش
کیفیت تاثیر حق تعالی در اعمال عباد-مالک مطلق تصرف مطلق دارد-جزاء، نشانه اختیار-قضا متعلق به افعال عباد نیست


جلسه ۱۲
صوت:دریافت پخش
بحث روایی جبر و تفویض: روایت امیر المومنین


جلسه ۱۳
صوت:دریافت پخش
بحث روایی جبر و تفویض: روایت امام رضا-اشتباه شدن حقیقت و اعتبار- تمثیلی در جبر و اختیار-افعال دارای دو جهتند


جلسه ۱۴
صوت:دریافت پخش
بحث روایی جبر و تفویض: معاصی عدمیند-جمع بندی روایات-صوت صفحات115-107 موجود نیست


جلسه ۱۵
صوت:دریافت پخش
حقیقت خلافت ارضی- حقیقت سوال ملائکه-اسماء الهی غیب آسمانها و زمین


جلسه ۱۶
صوت:دریافت پخش
روایات تعلیم اسماء


جلسه ۱۷
صوت:دریافت پخش
اخبار طینت-داستان سجده ملائکه و سرپیچی ابلیس-حقیقت سجده-


جلسه ۱۸
صوت:دریافت پخش
بهشت آدم-شرح داستان و حقایق آن-معنای میثاق


جلسه ۱۹
صوت:دریافت پخش
شجره منهیه-ارشادی بودن نهی-وسوسه شیطان


جلسه ۲۰
صوت:دریافت پخش
هبوط-حقایقی که به زبان تمثیل بیان شدهاند-تلقی کلمات-ثمره هبوط-جنت آدم-خطیئه آدم-مقصود از ظلم-کلمه جامع شرایع-اتمام داستان خلقت آدم-روایات


جلسه ۲۱
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۲
صوت:دریافت پخش
یاری حق تعالی- حق تعالی سببی که گسسته نمیشود-صبر و صلوة-بحث شفاعت آرا و عقاید انسانها در مساله شفاعت-تکذیب این آرا توسط قرآن کریم


جلسه ۲۳
صوت:دریافت پخش
اثبات اصل شفاعت-نفی کمالات از غیر خدا-شفاعت چیست


جلسه ۲۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۵
صوت:دریافت پخش
فیمن تجری الشفاعة-صفات مانع شفاعت-معنای ارتضاء
من تقع منه الشفاعة-شفیعان دنیا-شفیعان قیامت-شفاعت به چه چیز تعلق میگیرد- شفاعت چه زمانی نافع است-روایات شفاعت: شفاعت پیامبر-مقام محمود-فاتح باب شفاعت


جلسه ۲۶
صوت:دریافت پخش
مقام محمود رحمت مطلقه-اعطای مطلق به گروهی از اهل بهشت- شفاعت اهل بیت


جلسه ۲۷
صوت:دریافت پخش
پشیمانی از گناه، ملاک ایمان-چه کسی ظالم است


جلسه ۲۸
صوت:دریافت پخش
بحث فلسفی در شفاعت: سعدا و اشقیای کامل و متوسطین


جلسه ۲۹
صوت:دریافت پخش
بحث اجتماعی در شفاعت: قانون-مجازات-شفاعت اسلام-قانون اجتماعی اسلام قانونی جامع-علت سقوط و انحطاط در جهان اسلام


جلسه ۳۰
صوت:دریافت پخش
داستانهای بنی اسرائیل: توبه عجیب-سایه افکندن ابر-معنای «ظلمونا»-عنوان کسی را نجات نمیدهد-رفع طور-گاو بنی اسرائیل-فقدان روح طاعت و استقرار ملکه استکبار-قساوت-شعور تکوینی سنگها


جلسه ۳۱
صوت:دریافت پخش
بحث فلسفی: امکان زنده شدن بعد از مرگ: حرکت جوهری-خروج از قوه به فعل و بازگشت به قوه-حرکت ماده-صراط انسانیت- تجرد عقلی


جلسه ۳۲
صوت:دریافت پخش
ادامه بحث فلسفی-معنای قسر- تناسخ-بحث تحلیلی درباره بنی اسرائیل-قوم حس گرا-حس گرایی بلای عصر جدید-سوق فطری انسان به سوی زندگی اجتماعی


جلسه ۳۳
صوت:دریافت پخش
خصوصیات یهود: کتمان حقایق-نفاق-توغل در ماده-احاطه خطیئه-ملاک سعادت


جلسه ۳۴
صوت:دریافت پخش
توصیهها به بنی اسرائیل-بغی و حسد سبب کفر یهود-داستان هجرت یهود به سمت مدینه


جلسه ۳۵
صوت:دریافت پخش
معنای قسم¬های خداوند-معنای حق-یهود گمان میکردند اهل نجاتند-عمل انسان حاکی از ما فی الضمیر اوست


جلسه ۳۶
صوت:دریافت پخش
خصوصیات یهود: حرص بر دنیا-آرزوی عمر طولانی-دشمنی با جبرئیل-قلب رسول الله ظرف وحی-شرح معنای «تنام عینای و قلبی یقظان»


جلسه ۳۷
صوت:دریافت پخش
بحث سحر: متداول بودن سحر در بین یهود-سحر کفر بالله است-هاروت و ماروت-سحر جزءقدر است-سحر شوم ترین منبع فساد-سحر کفر عملی است


جلسه ۳۸
(موجود نمی باشد)


جلسه ۳۹
صوت:دریافت پخش
بحث فلسفی در خرق عادت: خوارقی که به اسباب طبیعی بر میگردد- خوارقی که به اسباب طبیعی بر نمیگردد-استناد خوارق به قوه اراده-ملاک تاثیر علم جازم است-قاعده ای مهم-تفاوت اراده اصحاب ریاضات با اراده انبیاء-معجزه کرامت و سحر-غلبه اراده بر اراده


جلسه ۴۰
صوت:دریافت پخش
بحث علمی پیرامون اقسام علوم غریبه


جلسه ۴۱
صوت:دریافت پخش
«الذین آمنوا» تعبیر مختص امت اسلامی-نسخ: معنای نسخ-معنای آیه بودن اشیاء-اشکالات یهود و پاسخ آن


جلسه ۴۲
صوت:دریافت پخش
نتیجه بحث نسخ


جلسه ۴۳
صوت:دریافت پخش
روایتی درباره نسخ-اسلام وجه لله-مشرق و مغرب ملک خداست-قبله-قاعده¬ی مهم تفسیری-دو برهان در نفی اتخاذ ولد


جلسه ۴۴
صوت:دریافت پخش
بدیع السموات والارض-معنای ماء-حق تلاوت


جلسه ۴۵
صوت:دریافت پخش
بحث امامت: داستان جناب ابراهیم-اعطای امامت پس از ابتلائات-معنای ابتلاء و کلمات- معنای تام شدن کلمات-ضمیر در اتمهن-امام و تفاوت او با رسول و نبی-بیان حقیقت معنای امامت-امام، هادی و ولی باطنی


جلسه ۴۶
صوت:دریافت پخش
شأن امام ایصال مطلوب-ملاک موهبت امامت-خصوصیات امام: امام مهیمن بر سبیل سعادت و شقاوت-امام باید معصوم باشد


جلسه ۴۷
صوت:دریافت پخش
ملاک لا ینال عهدی الظالمین-جمع بندی خصوصیات امام-آیا همه انبیا امامندامامت فرزندان ابراهیم


جلسه ۴۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴۹
(موجود نمی باشد)


جلسه ۵۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵۱
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵۴
صوت:دریافت پخش
اثار فردي و اجتماعي توبه


جلسه ۵۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۵۷
صوت:دریافت پخش
امتحان و ازمايش الهي


جلسه ۵۸
صوت:دریافت پخش
مسالك اخلاقي، راه اصلاح نفس، تكرار عمل صالح


جلسه ۵۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۱
صوت:دریافت پخش
بحث فلسفی نفس مجرد از ماده است یا نه؟ - علم اخلاق و مسالک اخلاقی


جلسه ۶۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۳
صوت:دریافت پخش
نظریه سوسیالیسم- کلام الجامع حول الاجتماع و سوات قوانینها


جلسه ۶۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۱
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۴
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷۸
صوت:دریافت پخش