مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره آل عمران
دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

جلسه ۱
صوت:دریافت پخش
عذاب-سعادت و شقاوت


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش
تقدیر


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش
محکم و متشابه و تاویل


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش
تاویل-راسخون-خصوصیات اولوا الالباب


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش
کلام تفصیلی در محکم و متشابه


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش
کلام تفصیلی در محکم و متشابه


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش
کلام تفصیلی در محکم و متشابه


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش
جمع بندی دهگانه


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش
جمع بندی دهگانه


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش
بحث روایی


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش
بحث روایی


جلسه ۱۲
صوت:دریافت پخش
بحث روایی


جلسه ۱۳
صوت:دریافت پخش
ادامه بحث روایی ظهر و بطن قرآن


جلسه ۱۴
صوت:دریافت پخش
بحث روایی تفسیر به رای


جلسه ۱۵
صوت:دریافت پخش
تفسیر به رای-روش تفسیری اهل بیت


جلسه ۱۶
صوت:دریافت پخش
تفسیر به رای


جلسه ۱۷
صوت:دریافت پخش
اتباع متشابهات فاسد کننده دین-توقف قلب نزد اسباب-بحث زینت-یکی بودن عمل و عذاب-خصوصیات جنگ بدر-کوری از دیدگاه قرآن حب شهوات نتیجه تسخیر الهی-زینت شیطانی


جلسه ۱۸
صوت:دریافت پخش
بحث زینت- اقسام تزیین-ارتباط جمیع اشیاء-معنای اذن-مصادیق شهوات و اقسام مردم در بهره گیری از شهوات-رضوان الهی و حقیقت آن


جلسه ۱۹
صوت:دریافت پخش
بحث زینت-تقوی دلیل تفاوت عاقبت مومن و کافر-بیان چند اشکال و پاسخ آنها-زندگی دنیا متاع است-شرح مطلب- حقیقت سعادت و شقاوت


جلسه ۲۰
صوت:دریافت پخش
توصیف متقین-مغفرت مستلزم نجات از آتش نیست-شهادت


جلسه ۲۱
صوت:دریافت پخش
شهادت- وجود اعظم لذائذ -بیان حال اهل کتاب-خصوصیتی عجیب از اهل کتاب


جلسه ۲۲
صوت:دریافت پخش
آیه ملک-ملک حقیقی و اعتباری-معنای عزت-معنای خیر-خیر و شر تکوینی و تشریعی


جلسه ۲۳
صوت:دریافت پخش
آیه ملک-قدرت مطلقه-تصرف حق تعالی در ملک حقیقی-مومن و کافر زنده و مرده


جلسه ۲۴
صوت:دریافت پخش
بحث رزق-مطالب از تفسیر البیان نقل شده است معنا و مصادیق رزق-رازق علی الاطلاق-


جلسه ۲۵
صوت:دریافت پخش
بحث رزق: روایات


جلسه ۲۶
صوت:دریافت پخش
بحث علمی اعتبار مِلک و مُلک- تقوی تنها ملاک برتری-اسناد اعتباریات به حق تعالی-نهی از ولایت کفار و اهل کتاب-تقیه-تهدید شدید-اتخاذ ولایت غیر مومنین خروج از زی عبودیت


جلسه ۲۷
صوت:دریافت پخش
قیامت ظرف ظهور-بحث حب


جلسه ۲۸
صوت:دریافت پخش
بحث حب


جلسه ۲۹
صوت:دریافت پخش
بحث حب


جلسه ۳۰
صوت:دریافت پخش
شباهتهای عیسی و یحیی-نحوه تصرف شیطان در انبیا- داستان ندای زکریا-کلام در خواطر شیطانی و ملکی: معنای کلام-تفاوت کلام ملک و شیطان-روایات


جلسه ۳۱
صوت:دریافت پخش
داستان عیسی-خصلتهای مریم-داستان مریم-معنای کلمه-معنای تقرب


جلسه ۳۲
صوت:دریافت پخش
معجزات عیسی-حواریون


جلسه ۳۳
صوت:دریافت پخش
مراتب اسلام حواریون-توفی و تطهیر و رفع عیسی


جلسه ۳۴
صوت:دریافت پخش
معنای فوقیت تابعان عیسی-اختتام و تلخیص داستان-خلق تدریجی و دفعی


جلسه ۳۵
صوت:دریافت پخش
معنای نبی،رسول و محدَّث وتفاوت آنها-تفاوت کلام شیطان و ملک-رؤیت ملائکه


جلسه ۳۶
صوت:دریافت پخش
مباهله-حقیقت نبوت و دین-خلاصه دعوت انبیا-رفع سلطه


جلسه ۳۷
صوت:دریافت پخش
رفع سلطه-دین فطری-ابراهیم


جلسه ۳۸
صوت:دریافت پخش
اصل قرآنی: اضلال دیگران اضلال خویشتن است-قبله-خصوصیات اهل کتاب


جلسه ۳۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۴۰
صوت:دریافت پخش
نفی ربوبیت غیر خدا-تربیت الهی-عبادت مقبول-معنای ربانی-محتوای دعوت پیامبر


جلسه ۴۱
صوت:دریافت پخش
بیان حقیقت ثواب و عقاب و رابطه¬ی دین با سعادت و شقاوت


جلسه ۴۲
صوت:دریافت پخش
دعوت همگانی به تقوی—کتاب الهی حبل الله-روش تعلیمی قرآن کریم-نهی از تقلید-تربیت بر اساس توحید


جلسه ۴۳
صوت:دریافت پخش
آتش اختلافات در صدر اسلام-تأثیر علم و عمل-امر به معروف و نهی از منکردعوت به اتحاد-منافقین ریشه اختلافات صدر اسلام-بهترین امت


جلسه ۴۴
صوت:دریافت پخش
داستان احد و توبیخ و تربیت مومنان-مومن با ولایت حق نباید فشل شود-حقیقت حال مومن ذلت است-حقیقت نصر از آن خداست-روش تعلیمی قرآن کریم


جلسه ۴۵
صوت:دریافت پخش
دستور العملهای چهارگانه- همراهی بهشت و مغفرت-اوصاف متقین-معنای احسان-تفاوت نظام آخرت و دنیا-ملاک استغفار-بیان حقیقت دست به دست شدن حکومتها


جلسه ۴۶
صوت:دریافت پخش
بحث امتحان


جلسه ۴۷
صوت:دریافت پخش
ادامه بحث امتحان-محق و تمحیص


جلسه ۴۸
صوت:دریافت پخش
حقیقت شکر-الشاکرون هم المخلَصون


جلسه ۴۹
صوت:دریافت پخش
وجود عده ای از شاکرین در احد-ادامه بحث احد-اختلاف قویترین عامل جدا کننده مومن و کافرخصوصیات نفس پرستان


جلسه ۵۰
صوت:دریافت پخش
الامر بید الله-سنت اسباب- غلبه ظاهری دشمنان انبیاء-سنت الهی درو تعین سعادت و شقاوت-آثار ذنوب -بحث عفو و مغفرت


جلسه ۵۱
صوت:دریافت پخش
ادامه تحلیل داستان احد-تربیت مومنین به این که احیا و اماته در دست خداست-عفو و مشاوره دو صفت در ظرف ولایت


جلسه ۵۲
صوت:دریافت پخش
ادامه تحلیل داستان احد-برزخ-شرح معنای لا خوف علیهم-حسبنا الله و نعم الوکیل


جلسه ۵۳
صوت:دریافت پخش
توکل-مشورت و استبداد رأی-ارواح مومنین-غلبۀ ظاهری کفر


جلسه ۵۴
صوت:دریافت پخش
سنت ابتلا-نکمیل نفوس در مسیر سعادت و شقاوت-


جلسه ۵۵
صوت:دریافت پخش
اقوال یهود-تلخیص حال مومنین و مشرکین-حال ابرار و خصوصیات آنها-مقایسه زن و مرد در استکمال معنوی


جلسه ۵۶
صوت:دریافت پخش
فذلکه سوره-کلام در مرابطه در جامه اسلامی


جلسه ۵۷
صوت:دریافت پخش
آیا سنت اجتماعی اسلام ضمانت اجرا و بقا دارد؟


جلسه ۵۸
صوت:دریافت پخش
تنها شعار جامعه اسلامی، تبعیت از حق در عمل و نظر-غایت جامه مدنی امروز-تمدن حاضر تکامل یافته وثنیت اولی-تابعیت اسلام از حقامور خارجی تابع قانون علیت- تربیت غربی


جلسه ۵۹
صوت:دریافت پخش
تفکر فردی شرقی-تفکر اجتماعی-انسان مرکب از قوای مختلف-اجتماع مانند انسان مرکب از قوای مختلف است-فرهنگ قرآن رعایت حق صالحان-نقد و بررسی رفتار تمدن غرب-نحوه تکون و زندگی در جامعه اسلامی-تفاوت جوامع مدنی با جامعه اسلامی


جلسه ۶۰
صوت:دریافت پخش
روح توحید ساری در تمام قوانین اسلامیدلیل نقض قوانین و فروپاشی جوامع-


جلسه ۶۱
صوت:دریافت پخش
توحید تنها ضامن اجرائی-منطق تعقل و احساس-منطق احساس-


جلسه ۶۲
صوت:دریافت پخش
منطق اسلام-نمونه هایی از تربیت در عهد رسول الله


جلسه ۶۳
صوت:دریافت پخش
معنای طلب اجر اخروی-بنای شریعت بر تکوین-جمع بین توحید و اسباب


جلسه ۶۴
صوت:دریافت پخش
معنای آزادی در اسلام


جلسه ۶۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۶
صوت:دریافت پخش
آیا اسلام می تواند با قوانین خودش دنیا را بعد از ۱۴۰۰ سال به سعادت برساند؟


جلسه ۶۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶۸
صوت:دریافت پخش